Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Επικαιρότητα
Η ΕΕ ενθαρρύνει και διαιωνίζει τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης

Στην απά­ντη­ση που έδω­σε ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ Ζ. Μπο­ρέλ στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…