Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Παρέμβαση για τον αντικομμουνιστικό νόμο-έκτρωμα που ψηφίστηκε στην Σλοβακία

Τον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό νόμο-έκτρω­μα περί «Ανη­θι­κό­τη­τας και Παρα­νο­μί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Συστή­μα­τος» του 1996 και την πρό­σφα­τα ψηφι­σμέ­νη από τη Σλο­βα­κι­κή Βουλή…

Πολιτισμός
Τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ζητά η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Την πλή­ρη και μόνι­μη επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην Ακρό­πο­λη ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση του…