Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Κοινωνία
Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για την κατάληψη στο City Plaza

To Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (ΕΔΑΔ) κατα­δί­κα­σε την Ελλά­δα να πλη­ρώ­σει 312.500 ευρώ στην Αλί­κη Παπα­χε­λά, ιδιο­κτή­τρια του ξενο­δο­χεί­ου City…

Κοινωνία
Καταδίκη από το ΕΔΑΔ για την υποχρέωση των γονιών αποκαλύπτουν τς θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών

Η υπο­χρέ­ω­ση να απο­κα­λύ­ψεις τις πεποι­θή­σεις σου για να απαλ­λα­γείς από τη θρη­σκευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση στο σχο­λείο είναι αντί­θε­τη προς την…