Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση του ΚΚΕ για την απαράδεκτη απαγόρευση του ΚΚ Ρουμανίας

Την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ρου­μα­νί­ας, την οποία επι­κύ­ρω­σε πρό­σφα­τα το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, κατα­δι­κά­ζει με Eρώ­τη­σή της προς…

Πολιτική
Αυτή είναι η… «δημοκρατία» τους: Νόμιμη η απαγόρευση του Ρουμανικού ΚΚ με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!

Την Τρί­τη 21 Δεκέμ­βρη δημο­σιεύ­τη­κε η από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΔΔΑ), σύμ­φω­να με την οποία είναι νόμιμη…