Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Νέο επεισόδιο αντικομμουνιστικής υστερίας στο ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει το νέο περι­στα­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κού παρο­ξυ­σμού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Στο κοι­νό ψήφι­σμα των πολι­τι­κών ομά­δων σχετικά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιδίωξη της ΕΕ να καθιερώσει επέτειο αντικομμουνισμού και παραχάραξης της Ιστορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να καθιε­ρώ­σει επέ­τειο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παραχάραξης…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση για τον άμεσο απεγκλωβισμό των ναυτεργατών των δύο δεξαμενόπλοιων στο Ιράν

Τον άμε­σο απε­γκλω­βι­σμό των ναυ­τερ­γα­τών των δύο δεξα­με­νό­πλοιων στο Ιράν ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση που κατέθεσε…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Απαράδεκτες διακρίσεις της ΕΕ και των κυβερνήσεων σε βάρος προσφύγων

Τις απα­ρά­δε­κτες δια­κρί­σεις της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων σε βάρος των προ­σφύ­γων καταγ­γέλ­λει με Ερώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Ναζιστικός χαιρετισμός από Βούλγαρο φασίστα ευρωβουλευτή (VIDEO)

Τον ναζι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό του φασί­στα ευρω­βου­λευ­τή Angel Dzhambazki από τη Βουλ­γα­ρία,  στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, σε συνέ­χεια του εθνικιστικού…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση του ΚΚΕ για την απαράδεκτη απαγόρευση του ΚΚ Ρουμανίας

Την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ρου­μα­νί­ας, την οποία επι­κύ­ρω­σε πρό­σφα­τα το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, κατα­δι­κά­ζει με Eρώ­τη­σή της προς…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Κατάπτυστο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα»

Το πρό­σφα­το απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλίας…