Περιήγηση: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου

Μουσική
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: 15 μοναδικά «διαμάντια» της κορυφαίας στιχουργού

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος, στις 7 Γενά­ρη, από τον θάνα­το της μεγά­λης στι­χουρ­γού και ποι­ή­τριας Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου, της γυναί­κας που…

Μουσική
Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ: Τίμησαν την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατό της

Στην Ευτυ­χία Παπα­γιαν­νο­πού­λου, μία από τις πιο σημα­ντι­κές μορ­φές στο λαϊ­κό τρα­γού­δι, ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρασκευή…