Περιήγηση: Ευτύχης Παλλήκαρης

Επικαιρότητα
Ο δημοσιογράφος Ευτύχης Παλλήκαρης, νέος Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με από­φα­ση του Υφυ­πουρ­γού παρά τω Πρω­θυ­πουρ­γώ και Κυβερ­νη­τι­κού Εκπρο­σώ­που κ. Στέ­λιου Πέτσα, Πρό­ε­δρος — Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του «Αθη­ναϊ­κού Πρακτορείου…