Περιήγηση: εφημερίδα "ΠΡΙΝ"

Πολιτική
Απροκάλυπτα ψεύδη του «ΠΡΙΝ»

Απρο­κά­λυ­πτα ψεύ­δη επι­στρα­τεύ­ουν δυνά­μεις του οπορ­του­νι­σμού, νομί­ζο­ντας πως έτσι θα ανα­κό­ψουν την πορεία συνε­πών αγω­νι­στών και προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων, που παίρνουν…