Περιήγηση: Εφημερίδα των Συντακτών

Πολιτική
Σχόλιο του «Οδηγητή» για τη νέα αντιΚΚΕ αθλιότητα της «Εφημερίδας των Συντακτών»

ΑντιΚ­ΚΕ σύν­δρο­μα και άθλιοι συνειρ­μοί Δεν είναι και­νού­ριο φαι­νό­με­νο διά­φο­ρες εφη­με­ρί­δες και αρθρο­γρά­φοι, που στη­ρί­ζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ακό­μη και ακροδεξιά…

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις παρακολουθήσεις πολιτών

«Οι συγκε­κρι­μέ­νες πρα­κτι­κές παρα­κο­λού­θη­σης απο­τε­λούν κρί­κο σε μία μεγά­λη αλυ­σί­δα αντι­δρα­στι­κών νόμων, μέτρων περι­στο­λής των δικαιω­μά­των και λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, κατευθύνσεων…