Περιήγηση: Εφημερίδα των Συντακτών

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις παρακολουθήσεις πολιτών

«Οι συγκε­κρι­μέ­νες πρα­κτι­κές παρα­κο­λού­θη­σης απο­τε­λούν κρί­κο σε μία μεγά­λη αλυ­σί­δα αντι­δρα­στι­κών νόμων, μέτρων περι­στο­λής των δικαιω­μά­των και λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, κατευθύνσεων…

Πολιτική
Ανοιχτή επιστολή μελών της Διοίκησης; της ΓΣΕΕ προς την ΕφΣυν για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ανοι­χτή επι­στο­λή προς την «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση απέ­στει­λαν τα μέλη της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ, Πέρ­ρος Γιώρ­γος, Ταβουλάρη…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός να δυναμώσει το ΚΚΕ για να βγει όρθιος και δυνατός από την πανδημία και την κρίση

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» τόνι­σε ότι «τα τερά­στια προβλήματα…