Περιήγηση: Εφιάλτης

Εκδηλώσεις
Μια βραδιά για τον ηθοποιό Μιχάλη Νικολινάκο — Προβολή της ταινίας «Εφιάλτης»

Μια βρα­διά αφιε­ρω­μέ­νη στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή θητεία του Μιχά­λη Νικο­λι­νά­κου θα πλαι­σιώ­σει την ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του καλ­λι­τέ­χνη, που λήγει στα τέλη του μήνα. Την Τετάρ­τη 16…