Περιήγηση: Ζάππειο

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Τα γελοία σόου των Τσίπρα- Καμμένου, πρόκληση απέναντι σε έναν λαό που συνεχίζει να δοκιμάζεται

«Τα γελοία σόου των Τσί­πρα- Καμ­μέ­νου μόνο ως πρό­κλη­ση μπο­ρούν να χαρα­κτη­ρι­στούν, απέ­να­ντι σε έναν λαό που συνε­χί­ζει να δοκιμάζεται,…

Εκδηλώσεις
Έκθεση φωτογραφίας, αφιέρωμα στα μαρτυρικά χωριά της ναζιστικής κατοχής στο Ζάππειο

Εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης για τα χιλιά­δες θύμα­τα της ναζι­στι­κής κατο­χι­κής θηριω­δί­ας διορ­γα­νώ­νει η Αστι­κή Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία «Δεν λησμονώ»,…