Περιήγηση: Ζαν Κοκτό

Πολιτισμός
Ζαν Κοκτό

Στις 5 Ιου­λί­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος ποι­η­τής, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Ζαν Κοκτό. Γιος εύπο­ρου παρι­ζιά­νου συμβολαιογράφου…