Περιήγηση: Ζαν Λεόν Φουκό

Πρόσωπα
Ζαν Λεόν Φουκό

Στις 18 Σεπτεμ­βρί­ου 1819 γεν­νιέ­ται στο Παρί­σι ο Ζαν Λεόν Φου­κό. Γάλ­λος φυσι­κός. Σε συνερ­γα­σία με τοΝ Γάλ­λο φυσι­κό Αρμάν…