Περιήγηση: Ζαν Λικ Μελανσόν

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις Γαλλικές εκλογές: Λαϊκή δυσαρέσκεια για Μακρόν, δεν είναι διέξοδος οι εφεδρείες του κεφαλαίου Μελανσόν-Λεπέν

«Πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος, στη Γαλ­λία, στην Ελλά­δα και σε κάθε χώρα είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα…

Επικαιρότητα
Γαλλία — Εκλογές: Ο Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν χάνει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα έξιτ πολ, στον δεύτερο…

Διεθνή
Γαλλία — Βουλευτικές εκλογές: Οριακή διαφορά Μακρόν — Μελανσόν Στο β’ γύρο θα κριθεί η πλειονότητα των εδρών

Αφή­νο­ντας πολ­λούς ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες ο πρώ­τος γύρος των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία, όπου 23,3 εκατ. ψηφο­φό­ροι, δηλα­δή λιγότεροι…

Διεθνή
Γαλλικές προεδρικές εκλογές: Με φόντο τις εντεινόμενες διεργασίες στους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς

Με «κοι­νό πρό­γραμ­μα» τις προ­τε­ραιό­τη­τες των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται σήμε­ρα οι Γάλ­λοι για τον πρώ­το γύρο των προεδρικών…