Περιήγηση: Ζοζέπ Μπορέλ

Επικαιρότητα
Η ΕΕ ενθαρρύνει και διαιωνίζει τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης

Στην απά­ντη­ση που έδω­σε ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ Ζ. Μπο­ρέλ στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…

Διεθνή
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταδικάζει «τις απαράδεκτες δηλώσεις του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ σε βάρος της Κούβας»

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ «κατα­δι­κά­ζει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Ύπα­του Εκπρο­σώ­που της ΕΕ για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή Ζ. Μπορέλ…

Διεθνή
ΕΕ: Ενέκρινε πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την αναγνώριση των «Λ.Δ του Ντονμπάς»

Πακέ­το μέτρων για να απα­ντή­σει στην από­φα­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας να προ­χω­ρή­σει στην ανα­γνώ­ρι­ση των μη κυβερ­νη­τι­κά ελεγ­χό­με­νων περιο­χών των…

Διεθνή
Θερμή υποδοχή της Ε.Ε. στον ακροδεξιό πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Χ. Γκουαϊδό

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση υπο­δέ­χτη­κε θερ­μά τον αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κο­πη­μα­τία της Βενε­ζου­έ­λας Χουάν Γκουαϊ­δό σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες χωρίς ωστό­σο να ανα­κοι­νώ­σει συγκε­κρι­μέ­να μέτρα…