Περιήγηση: Ζωή εν Τάφω

Πρόσωπα
Στρ. Μυριβήλης: Ο κομμουνισμός είναι μια μέθοδος σατανική για την κατασκευή μιας νέας φυλής

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Στρα­τής Μυρι­βή­λης  (1892–1969) εμφα­νί­στη­κε ουσιαστικά[1] στα ελλη­νι­κά Γράμ­μα­τα με ένα από τα καλύ­τε­ρα έργα…