Περιήγηση: Ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

Επικαιρότητα
Στο ΦΕΚ η απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων στα σχολεία — Τι προβλέπει

Δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η απα­ρά­δε­κτη υπουρ­γι­κή από­φα­ση για την ηλε­κτρο­νι­κή ανα­με­τά­δο­ση του μαθή­μα­τος από τις σχο­λι­κές τάξεις, η…