Περιήγηση: Ζωρζ Σαρρή

Επικαιρότητα
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ” _Λε-λε-λε-υ-τεριά λευτεριά στην Παλαιστίνη» _ΦΩΤΟ

«Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη», λέει το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», και μέσα από κεί­με­να και φωτο­γρα­φί­ες, χάρ­τες και γρα­φή­μα­τα, ποι­ή­μα­τα, μαρ­τυ­ρί­ες, με τρόπο…

Πρόσωπα
Ζωρζ Σαρρή, σπουδαία, πολυγραφότατη, πολυδιαβασμένη και βραβευμένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας

Στις 9 Ιου­νί­ου 2012 σε ηλι­κία 87 ετών, «έφυ­γε» η σπου­δαία, πολυ­γρα­φό­τα­τη, πολυ­δια­βα­σμέ­νη και βρα­βευ­μέ­νη συγ­γρα­φέ­ας λογο­τε­χνί­ας για παι­διά και…