Περιήγηση: Ζωρζ Σαρρή

Πρόσωπα
Ζωρζ Σαρρή, σπουδαία, πολυγραφότατη, πολυδιαβασμένη και βραβευμένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας

Στις 9 Ιου­νί­ου 2012 σε ηλι­κία 87 ετών, «έφυ­γε» η σπου­δαία, πολυ­γρα­φό­τα­τη, πολυ­δια­βα­σμέ­νη και βρα­βευ­μέ­νη συγ­γρα­φέ­ας λογο­τε­χνί­ας για παι­διά και…