Περιήγηση: ζώα

Ατέχνως
Υποκριτές

Γρά­φει η Φαίη Λιά­ρα // Μπή­καν οι μπουλ­ντό­ζες στο Ελλη­νι­κό. Χαρά μεγά­λη από την κυβέρ­νη­ση, ετοι­μά­ζε­ται η κιτς έμπνευ­ση των πολυτελών…

Κοινωνία
Προστασία εν μέσω πανδημίας (Επιστολή Λαϊκής Συσπείρωσης Πεντέλης στον δήμαρχο)

Προς: Δήμαρ­χο Πεντέ­λης κα. Κεχα­γιά Δήμη­τρα, Υπεύ­θυ­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Δήμου Πέντέ­λης , κο. Ξαν­θά­κο Ιωάν­νη Κοι­νο­ποί­η­ση: Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους, Τοπι­κούς Συμβούλους…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Στηρίζει το αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Ομοσπονδίας για τη σίτιση και φροντίδα χιλιάδων ζώων

Το αίτη­μα της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ϊ­κής και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΦΠΟ) και Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων σχε­τι­κά με τη σίτι­ση και…