Περιήγηση: ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Με τη γραμμή αυτής της ηγεσίας της ΓΣΕΕ οι εργαζόμενοι δεν έχουν ούτε παρόν ούτε μέλλον

Την ηγε­σία της ΓΣΕΕ που, όπως φάνη­κε περί­τρα­να και στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής, είναι βαθιά χωμέ­νη και ενσωματωμένη…

Επικαιρότητα
ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΣΕΕ: Στρώνουν έδαφος «κοινωνικής συναίνεσης» για τις «ανατροπές του αιώνα»

Με συνα­ντή­σεις — μέσω τηλε­δια­σκέ­ψε­ων — με τους «κοι­νω­νι­κούς εταί­ρους» και εκπρο­σώ­πους επαγ­γελ­μα­τι­κών φορέ­ων, η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας στρώνει…

Επικαιρότητα
Αποφασιστική απάντηση στην απεργοσπασία με συγκέντρωση έξω από τη ΓΣΕΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στη διαρ­κή προ­σπά­θεια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ να υπο­νο­μεύ­σει την 24ωρη απερ­γία για τις 18…

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Στη μάχη για την επιτυχία της νέας απεργίας στις 2 Οκτώβρη

Στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας Την ίδια ώρα στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου η συγκέ­ντρω­ση στη Θεσσαλονίκη…