Περιήγηση: Ηθοποιός

Θέατρο
Λυκούργος Καλλέργης, μεγάλος ηθοποιός με προσφορά στην Τέχνη και τον Πολιτισμό

Λυκούρ­γος Καλ­λέρ­γης, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, μετα­φρα­στής, συν­δι­κα­λι­στής, δάσκα­λος δρα­μα­τι­κής τέχνης, βου­λευ­τής, επί­τι­μος διδά­κτωρ του Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών του Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.…

Θέατρο
Πέτρος Φυσσούν: Η δύναμη της καλλιτεχνικής του ποιότητας θα τον κρατάει ζωντανό στη μνήμη μας για πάντα

Πέτρος Φυσ­σούν, πολυ­βρα­βευ­μέ­νος ηθο­ποιός, σημα­ντι­κή μορ­φή του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου. Υπο­δύ­θη­κε μια ευρεία γκά­μα ρόλων και δια­κρί­θη­κε σε όλα…

Θέατρο
Μαρία Φωκά: Μια ηθοποιός με αγωνιστική ιστορία — Συγκατηγορούμενη στη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη

Οι άνθρω­ποι του θεά­τρου ζουν, υπάρ­χουν, ολο­κλη­ρώ­νο­νται και δικαιώ­νο­νται πάνω στη σκη­νή. Υπάρ­χουν όμως και καλ­λι­τέ­χνες που η προ­σω­πι­κό­τη­τά τους,…