Περιήγηση: Ηλίας Λιάκουρας

Ιστορία
«Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μας να τα διδάξεις ν’ αγαπήσουν το Λαό, να παλεύουν για τα συμφέροντά του…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Μετά τη συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας οι κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κέρ­κυ­ρας ήταν στην πλειο­ψη­φία τους θανα­το­ποι­νί­τες καταδικασμένοι…