Περιήγηση: Ηλίας Μόσιαλος

Προτεινόμενο
Ηλ. Μόσιαλος: Ανεπαρκή τα επιστημονικά δεδομένα για χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα 30–59 ετών

«Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών έχει επι­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό έργο στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας. Όμως η σημε­ρι­νή της εισή­γη­ση για την χορήγηση…

Κοινωνία
Ελληνικά Hoaxes: Οι fake δημοσιογράφοι με fake συνεργάτες!!!

Πρό­σφα­τα το zοugla.gr κατήγ­γει­λε τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για παρα­πλά­νη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κών ενώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί να απο­κτή­σουν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιότητα…