Περιήγηση: Ηλίας Π. Σιώρας

Απόψεις
Άρθρο του Ηλ. Σιώρα: Αυτό που διεκδικούμε δεκαετίες τώρα, είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ λύση για το σήμερα

Γρά­φει ο Ηλί­ας Π. Σιώ­ρας // Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμού Γραμ­μα­τέ­ας ΕΙΝΑΠ Τα λόγια περίσ­σε­ψαν. Τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα κρά­τη­σαν λίγα δευ­τε­ρό­λε­τα, ενώ οι…