Περιήγηση: Ηλίας Σταμούλος

Επικαιρότητα
Στο β’ γύρο για να περάσει ο δήμος στο λαό με κομμουνιστή δήμαρχο σε Καισαριανή, Νίκαια, Πετρούπολη και Χαϊδάρι

Σε Χαϊ­δά­ρι, Και­σα­ρια­νή, Πετρού­πο­λη και Νίκαια όλα δεί­χνουν πως η λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση με τους Μιχά­λη Σελέ­κο, Ηλία Στα­μού­λο, Βαγ­γέ­λη Σίμο…

Σκίτσα
Την Κυριακή εκλέγουμε ξανά τους αγωνιστές δημάρχους: Πελετίδη, Σϊμο. Λαρδά, Σελέκο, Σταμούλο

Σε πέντε δήμους (Ικα­ρία, Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή)  κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι αντι­με­τω­πί­ζουν υπη­ρέ­τες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η…