Περιήγηση: Ηλίας Ψινάκης

Ανακοινώσεις
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Β. Αιγαί­ου με τον ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ✅   Καμιά δέσμευση…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κουράστηκε ο Ψινάκης, θέλει επειγόντως διακοπές — Δε θα είναι υποψήφιος

Κου­ρά­στη­κε ο μάνα­τζερ Ψινά­κης να δημαρ­χεύ­ει και χρειά­ζε­ται επει­γό­ντως δια­κο­πές. Αρνη­τι­κός στο ενδε­χό­με­νο να θέσει ξανά υπο­ψη­φιό­τη­τα για τη θέση του…

Επικαιρότητα
Ψινάκης: Δεν παραιτούμαι — Live η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα

Συνε­δριά­ζει από­ντος του Ηλία Ψινά­κη το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Μαρα­θώ­να, με αντι­κεί­με­νο την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος με το οποίο θα ζητεί­ται η παραί­τη­ση Ψινάκη,…

Κοινωνία
Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα: Παραίτηση Ψινάκη και άμεσα μέτρα ανακούφισης των πυρόπληκτων

Την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος για παραί­τη­ση του δημάρ­χου Μαρα­θώ­να, Ηλία Ψινά­κη και άμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σης των πυρό­πλη­κτων ζητά η «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δήμαρχος Καραμπουζούκης (Ψινάκης) «γιατ΄έχει κώλο!»

Ηλί­ας Ψινά­κης, μεταλ­λαγ­μέ­νο παρά­γω­γο ενός σάπιου συστή­μα­τος. «Παλιά­τσος μιας «κάστας κηφή­νων» που κάνουν «κον­σο­μα­σιόν» στην «υψη­λή κοι­νω­νία» κι όταν «παλιώ­νουν»…