Περιήγηση: Ηλεκτρονικά Τάματα

Απόψεις
Διαδικτυακά …τάματα!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Να που οι νέες τεχνο­λο­γί­ες και ειδι­κό­τε­ρα το δια­δί­κτυο μπή­κε στη ζωή της εκκλη­σί­ας και ειδι­κό­τε­ρα στον…