Περιήγηση: Ηλεκτρονική απάτη

Επικαιρότητα
Έκλεψαν 18.530 ευρώ από πολίτη στην Πιερία με μήνυμα στο κινητό

Η Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, καλεί τους πολί­τες με ανα­κοί­νω­σή της, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί στα μηνύ­μα­τα που…