Περιήγηση: Ηλεκτροπληξία

Επικαιρότητα
Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 35χρονος εργαζόμενος στο πλοίο «NODUS», στο λιμάνι του Πειραιά

Τρα­γι­κό θάνα­το από ηλε­κτρο­πλη­ξία βρή­κε 35χρονος εργα­ζό­με­νος ιδιω­τι­κού συνερ­γεί­ου κατά την διάρ­κεια εργα­σιών επι­σκευ­ής στο λέβη­τα του φορ­τη­γού πλοί­ου «NODUS»…