Περιήγηση: Ηλικιωμένη

Επικαιρότητα
Ιταλία: Ηλικιωμένη βρέθηκε μουμιοποιημένη στο σπίτι της — Δεν την έψαξε κανείς επί δύο χρόνια

Τα μου­μιο­ποι­η­μέ­να λεί­ψα­να μιας 70χρονης γυναί­κας η οποία φαί­νε­ται πως καθό­ταν σε ένα τρα­πέ­ζι για περισ­σό­τε­ρα από δύο χρό­νια μετά…