Περιήγηση: Ημέρα Γυναίκας

Επικαιρότητα
Κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας: Η ενίσχυση του ΚΚΕ ουσιαστικό στήριγμα στην πάλη κάθε γυναίκας ενάντια σε κάθε μορφή ανισοτιμίας, βίας, εκμετάλλευσης και καταπίεσης

Η φετι­νή 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας, σημα­δεύ­ε­ται από τις αλλε­πάλ­λη­λες φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο θεσμο­θέ­τη­σης ιδιω­τι­κών πανεπιστημίων.…

Επικαιρότητα
Με δυνατό ΚΚΕ η γυναίκα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον δρόμο του αγώνα για την ισοτιμία και χειραφέτησή της

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης στις εργα­το­ϋ­παλ­λή­λους, στις άνερ­γες, στις μισθω­τές επι­στή­μο­νες και καλ­λι­τέ­χνες, στις επαγ­γελ­μα­τί­ες, στις…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα…

Κοινωνία
ΚΝΕ: “Μάθε για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών — Πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και βία!”

«Μάθε για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών — Πάλε­ψε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και βία!». Αυτό το κάλε­σμα απευ­θύ­νει η ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μέρα αφιερωμένη σε σένα, γιατί είναι μέρα αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής.

Μπρο­στά στην Παγκό­σμια μέρα της Γυναί­κας Εργα­ζό­με­νη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη, μισθω­τή — αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη επι­στή­μο­να, αγρό­τισ­σα, φοι­τή­τρια, νέα μητέ­ρα, συντα­ξιού­χε, μετα­νά­στρια και πρόσφυγα,…