Περιήγηση: Ημέρα Ευρώπης

Ιστορία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 🚩Η ιστορική αλήθεια δεν διαστρεβλώνεται ούτε παραγράφεται

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία (ΕΚΠ) στέλ­νει αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στους λαούς της Ευρώ­πης, για την 74η επέ­τειο της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης…