Περιήγηση: Ηνωμένες Πολιτείες

Διεθνή
ΗΠΑ: Πάνω από 40% των Αμερικάνων έχουν θετική άποψη για τον σοσιαλισμό

Παρά τις δεκα­ε­τί­ες σφο­δρής και επί­μο­νης αντι­κομ­μου­νι­στι­κής προ­πα­γάν­δας στις ΗΠΑ, αυξά­νε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο ο αριθ­μός των Αμε­ρι­κά­νων που αποκτούν…

Διεθνή
Εκλογές ΗΠΑ 2020: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία με υψηλό ποσοστό συμμετοχής — Φαβορί ο Μπάιντεν λένε οι δημοσκοπήσεις

Με ιδιαί­τε­ρα υψη­λή συμ­με­το­χή βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η ψηφο­φο­ρία για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Ανα­λυ­τές κάνουν λόγο για…