Περιήγηση: Ηπατίτιδα

Προτεινόμενο
ΕΟΔΥ: Τέσσερα νέα «πιθανά κρούσματα» οξείας ηπατίτιδα άγνωστης αιτίας

Τέσ­σε­ρα νέα περι­στα­τι­κά παι­διών, τα οποία πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια του «πιθα­νού κρού­σμα­τος» οξεί­ας ηπα­τί­τι­δας άγνω­στης αιτιο­λο­γί­ας σύμ­φω­να με τον ορισμό…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπατίτιδας…