Περιήγηση: ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Συρία

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τους πρό­σφα­τους βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ στην Συρία, εκφρά­ζει την…

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων για την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους 42 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, μέχρι στιγ­μής, κατα­δι­κά­ζουν την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ στη Μέση Ανα­το­λή. Ανα­λυ­τι­κά, στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται: «Τα…

Διεθνή
Ο Φιντέλ Κάστρο για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου: «Θα σήμαινε το τέλος της ανθρωπότητας»

Σε μια περί­ο­δο που κλι­μα­κώ­νε­ται η επι­θε­τι­κό­τη­τα των ΗΠΑ απέ­να­ντι στο Ιράν, στο πλαί­σιο της ευρύ­τε­ρης όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών…

Διεθνή
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση διατείνεται ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Η ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετα­δί­δει ότι 80 «αμε­ρι­κα­νοί τρο­μο­κρά­τες» σκο­τώ­θη­καν στα πλήγ­μα­τα με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης εναντίον…

Διεθνή
Ξεκίνησαν τα αντίποινα: Επίθεση του Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ — Εκτοξεύτηκαν «τουλάχιστον 35 πύραυλοι»

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης άρχι­σαν τον «δεύ­τε­ρο γύρο» της επί­θε­σής τους με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους ενα­ντί­ον αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων στο Ιράκ…

Διεθνή
Η Βαγδάτη επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε μια «υπογεγραμμένη» και «πολύ ξεκάθαρη» επιστολή για την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων

Ο Ιρα­κι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Αντέλ Αμπ­ντέλ Μάχντι επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ότι παρέ­λα­βε μια «υπο­γε­γραμ­μέ­νη», «μετα­φρα­σμέ­νη» και «πολύ ξεκά­θα­ρη» επι­στο­λή από την αμερικανική…