Περιήγηση: ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Απόψεις
Ο Μητσοτάκης ως «ντίλερ» των ευρωνατοικών συμφερόντων — του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση «για την ευρω­α­τλα­ντι­κή ενσω­μά­τω­ση της Ουκρα­νί­ας». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται το απα­ρά­δε­κτο κεί­με­νο που υπέ­γρα­ψαν ο…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Σφοδρές μάχες σε όλη την Ουκρανία ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σφο­δρές μάχες σημειώ­νο­νται σε όλα τα μέτω­πα της νότιας και ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, καθώς το Κίε­βο επι­χει­ρεί να παρου­σιά­σει πρό­ο­δο στην…

Πολιτική
Συνομιλία Μητσοτάκη-Μπάιντεν: Πιστή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ η κυβέρνηση

Την δέσμευ­ση της κυβέρ­νη­σης στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού εξέ­φρα­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κος, γνω­στο­ποιώ­ντας ότι είχε τηλε­φω­νι­κή επικοινωνία…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
ΕΟ ΚΚΕ: Στρατηγικός εταίρος της ΕΕ η Τουρκία για επικίνδυνες διευθετήσεις σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση για την «έκθε­ση της Επι­τρο­πής του 2022 για την Τουρ­κία» στα πλαί­σια της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (AFET) του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο στρατόπεδο «Παπακυριαζή» ενάντια στην αποστολή εξοπλισμού στην Ουκρανία

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έξω από το στρα­τό­πε­δο «Παπα­κυ­ρια­ζή» στη Μενε­μέ­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου συγκε­ντρώ­νο­νται τα…

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας με αιτήματα για παροχή επιπλέον όπλων!

Στην Αθή­να βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Ολε­ξίι Ρέζ­νι­κoφ, καθώς η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία…

Πολιτική
Για τη λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» και την επιζήμια και αποπροσανατολιστική τοποθέτησή της

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Η εκδή­λω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία όξυ­νε τις αντι­θέ­σεις στις…