Περιήγηση: Ηράκλειο

Επικαιρότητα
Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενη η 38χρονη για την επίθεση με το καυστικό υγρό

Προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη, με ομό­φω­νη γνώ­μη ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα, κρί­θη­κε η 38χρονη που κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος του εν…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Ανοχύρωτη η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας ‑Εικόνες καταστροφής — Ενας νεκρός, μία αγνοούμενη (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Ανυ­πε­ρά­σπι­στη στο έλε­ος της κακο­και­ρί­ας βρέ­θη­κε η Κρή­τη. Για ακό­μη μια φορά, οι δια­βε­βαιώ­σεις περί «ετοι­μό­τη­τας» του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού έμειναν…

Επικαιρότητα
Μητροκτονίες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη: Σκότωσαν τις γυναίκες που τους έφεραν στον κόσμο

Για τη δολο­φο­νία των μητέ­ρων τους κατη­γο­ρού­νται δύο άνδρες σε δια­φο­ρε­τι­κά εγκλή­μα­τα που κατα­γρά­φη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Ηρά­κλειο Κρή­της. Στη…

Επικαιρότητα
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Εργασιακό μεσαίωνα καταγγέλλει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Τις άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας στο αερο­δρό­μιο Ηρα­κλεί­ου καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων. «Η αυξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή κίνη­ση σε συν­δυα­σμό με την…

Κοινωνία
Σεισμός στην Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές — Επείγουν άμεσα μέτρα ασφάλειας και ανακούφισης των πληγέντων (ΦΩΤΟ)

Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της φον­κι­ής δόνη­σης έως τώρα είναι ένας νεκρός, εννέα τραυ­μα­τί­ες αλλά και εκτε­τα­μέ­νες υλι­κές ζημιές σε πολλά…