Περιήγηση: Ηριάννα Β.Λ.

Κοινωνία
Την απόρριψη του αιτήματος της Ηριάννας για αναστολή της ποινής πρότεινε ο εισαγγελέας

Την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τος για την ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής της 29χρονης Ηριαν­νας πρό­τει­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας  του Πενταμελούς…