Περιήγηση: Ηφαίστειο Κράφλα Ισλανδία

Επιστήμη
Ταξίδι στο Κέντρο της Γης: Γεώτρηση στην καρδιά του ηφαιστείου Κράφλα για τη δημιουργία υπόγειου παρατηρητηρίου μάγματος

Διε­θνής ομά­δα επι­στη­μό­νων από 38 ερευ­νη­τι­κά ινστι­τού­τα και εται­ρεί­ες πρό­κει­ται να τρυ­πή­σει την περιο­χή του κρα­τή­ρα του ηφαι­στεί­ου Κρά­φλα (ηφαι­στεια­κή…