Περιήγηση: Η εποχή των πληβείων

Ατέχνως
«Η εποχή των πληβείων»

Γρά­φει η Μαριάν­θη Αλει­φε­ρο­πού­λου ‑Χαλ­βα­τζή // Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω το Στέ­φα­νο Ψαρα­δά­κο για­τί μου εμπι­στεύ­τη­κε να παρου­σιά­σω το ποι­η­τι­κό του έργο…