Περιήγηση: Η ιστορία μας γράφεται ακόμη

Βιβλίο
Βιβλίο: «Η ιστορία μας γράφεται ακόμη: Η διαδρομή τριών Κινεζο-Κουβανών στρατηγών στην Κουβανική Επανάσταση»

«Η ιστο­ρία μας γρά­φε­ται ακό­μη: Η δια­δρο­μή τριών Κινε­ζο-Κου­βα­νών στρα­τη­γών στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση» των Αρμά­ντο Τσόι, Γου­στά­βο Τσούι, Μοϊ­σές Σίο…