Περιήγηση: Η μάχη της Ντέρνα

Ιστορία
27/4/1805: Η μάχη της Ντέρνα (Η πρώτη στρατιωτική  χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ σε ξένο έδαφος)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στις 27/4/1805 διε­ξά­γε­ται η μάχη της Ντέρ­να στη σημε­ρι­νή Λιβύη, μετα­ξύ αμε­ρι­κα­νών πεζο­ναυ­τών υπό τον Γουί­λιαμ Ίτον…