Περιήγηση: Η μάχη του Κουρσκ

Ιστορία
Η σημασία της σαρωτικής σοβιετικής νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στη Μάχη του Κουρσκ

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Γερ­μα­νοί εξα­πο­λύ­ουν επί­θε­ση στο Κούρσκ της ΕΣΣΔ, βόρεια του Χαρ­κό­βου. Πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη πολεμική…