Περιήγηση: Η Μπαλάντα του Εμπορα

Απόψεις
Η μπαλάντα της …Burberry — Όλη η ουσία του καπιταλισμού σε μια είδηση

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Η Burberry κατα­στρέ­φει προ­ϊ­ό­ντα (ρού­χα και καλ­λυ­ντι­κά) συνο­λι­κής αξί­ας 32 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χουν πολ­λά αποθέματα…