Περιήγηση: Η Συνθήκη των Σεβρών

Ιστορία
Η Συνθήκη των Σεβρών

Τη μικρα­σια­τι­κή εκστρα­τεία πρέ­πει να την προ­σεγ­γί­σου­με ως μια πολε­μι­κή ενέρ­γεια, ενταγ­μέ­νη στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό πλαί­σιο, που δια­μορ­φω­νό­ταν με βάση…