Περιήγηση: Η ταινία της εβδομάδας

Κινηματογράφος
Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: Ο ΘΙΑΣΟΣ (1975)

Εμβλη­μα­τι­κό αρι­στούρ­γη­μα του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου. Από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες του σκη­νο­θέ­τη, θεω­ρεί­ται από πολ­λούς κρι­τι­κούς ως ενα από τα σημαντικότερα…

Κινηματογράφος
Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: ΌΤΑΝ Ο ΜΑΡΞ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣ (Le jeune Karl Marx, 2017)

Αρκε­τά αξιό­λο­γη ται­νία που ανα­φέ­ρε­ται στην επα­να­στα­τι­κή θεω­ρη­τι­κή και πολι­τι­κή δρά­ση των Μαρξ και Ενγκελς την περί­ο­δο από το 1843…