Περιήγηση: Θέματα Έκθεσης

Παιδεία
ΕΠΑΛ — Πανελλήνιες 2020: Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…

Παιδεία
Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στην πρεμιέρα των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: «Υψηλών απαιτήσεων» το θέμα της έκθεσης σύμφωνα με τους Φροντιστές

Η Ομο­σπον­δία Εκπαι­δευ­τι­κών Φρο­ντι­στών Ελλά­δος χαρα­κτη­ρί­ζει «υψη­λών απαι­τή­σε­ων» το θέμα που κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν οι μαθη­τές στο μάθη­μα της Νεοελληνικής…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Με Έκθεση και Λογοτεχνία ξεκινούν oι πανελλαδικές — Πώς θα μάθω τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2020:  Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Έκθε­ση)  και με μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας εξαι­τί­ας του κορονοϊού,…