Περιήγηση: Θέματα Έκθεσης

Παιδεία
Μαθητές εργαζόμενοι δεν έδωσαν πανελλήνιες γιατί ο εργοδότης δεν τους έδωσε άδεια.…

Σε μια απί­στευ­τη καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η λυκειάρ­χης του εσπε­ρι­νού ΓΕΛ Χανί­ων Ευαγ­γε­λία Σαρ­ρή, καθώς οι εργο­δό­τες δεν τους επέ­τρε­ψαν ουσιαστικά…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2019 — Εκθεση: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες 2019 — Απα­ντή­σεις Έκθε­ση: Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (Έκθε­ση) ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Εκθεση: Τα θέματα στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας όπως δόθηκαν από το υπουργείο

Πανελ­λή­νιες 2019 — Εκθε­ση: Την ενό­τη­τα Δημο­κρα­τία και νέοι-Πολι­τι­κοί και νέοι αφο­ρού­σε σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το θέμα στο οποίο κλήθηκαν…