Περιήγηση: Θέματα Παιδείας

Νέες Κυκλοφορίες
Κυκλοφόρησε η Ιστορία της Ψυχολογίας από τη σκοπιά του διαλεκτικού-ιστορικού υλισμού

Μόλις κυκλο­φό­ρη­σε το βιβλίο Ιστο­ρία της Ψυχο­λο­γί­ας (έκδ. Ομί­λου Εκπαι­δευ­τι­κού Προ­βλη­μα­τι­σμού- Θέμα­τα Παι­δεί­ας, σελ.704, τιμή 20€), που έρχε­ται να προστεθεί…

Εκδηλώσεις
«ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»:  «Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία»

Τα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και η NEW STAR  διορ­γα­νώ­νουν την εκδή­λω­ση «Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και Παι­δεία», Ειση­γη­τής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ, Διδά­κτωρ φιλο­σο­φί­ας, Συντα­κτι­κή επι­τρο­πή περιο­δι­κού ΘEΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕIΑΣ, Πέμ­πτη 25 Μαΐου…

Εκδηλώσεις
Περιήγηση στην Αδούλωτη Αθήνα της ΕΑΜικής αντίστασης από το περιοδικό Θέματα Παιδείας

Το περιο­δι­κό Θέμα­τα Παι­δεί­ας προ­γραμ­μα­τί­ζει για την ερχό­με­νη Κυρια­κή 11 Δεκέμ­βρη, την τελευ­ταία δωρε­άν ξενά­γη­ση για το 2016, μια περιήγηση…

Εκδηλώσεις
«Θέματα Παιδείας»: Ξενάγηση στο Λύκειο του Αριστοτέλη την Κυριακή 2 Οκτώβρη

Το περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» διορ­γα­νώ­νει επί­σκε­ψη στον Αρχαιο­λο­γι­κό χώρο του Λυκεί­ου του Αρι­στο­τέ­λη (στην οδό Ρηγίλ­λης) την Κυρια­κή 2 Οκτώ­βρη και ώρα 11…