Περιήγηση: Θέματα Πανελληνίων

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Οικονομία

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα δια­γω­νι­ζό­με­νοι σε Ιστο­ρία, Φυσι­κή, Οικο­νο­μία. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ΟΙ…

Παιδεία
Πανελλαδικές: Βατά τα σημερινά θέματα στη Χημεία και την Οικονομία — Δείτε τις απαντήσεις

Χωρίς ιδιαί­τε­ρες παγί­δες, αλλά με κλι­μα­κού­με­νη δυσκο­λία, ήταν τα σημε­ρι­νά θέμα­τα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων στα μαθή­μα­τα της Χημεί­ας και της…

Παιδεία
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα σημερινά θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

 Πανελ­λή­νιες 2020: Με βατά θέμα­τα συνε­χί­στη­καν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, σε Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών)…